കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ഒഴിവുകൾ🧲കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ഒഴിവുകൾ..!!

യോഗ്യത : SSLC

പ്രായം: 18 - 41

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക

https://bit.ly/2SBwGRY

https://bit.ly/2SBwGRY

https://bit.ly/2SBwGRY

🔮 അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 2020 ഫെബ്രുവരി 19

🔔 ഈ വിവരം അറിഞ്ഞില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.

🔎 ഉടനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ടെലെഗ്രാമിൽ ലഭിക്കാൻ

https://t.me/newsmedia_malayalam

🔰നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടപെട്ടവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക.

No comments

Powered by Blogger.